Επιστολή Πρωτοβουλίας για τα Εργασιακά Δικαιώματα Δικηγόρων και Ασκουμένων Δικηγόρων